KT

Kilo or metric ton. 1,000 Kilos or 2,204.6 pounds.